Амралт, чөлөө

CZ
EN
RU
MN
UA
Ихэвчлэн эмэгтэй төрөхөөсөө өмнө жирэмсний амралтаа аваад, үргэлжлүүлээд хүүхдийг 3 нас хүртэл эцэг эхийн чөлөө авч болдог.
Жирэмсний амралт
Жирэмсний амралт нь 28 долоо хоног үргэлжлэж болно (хоёр ба түүнээс олон хүүхдэд 37 долоо хоног), гэхдээ хамгийн бага нь 14 долоо хоног байдаг. Ихэвчлэн төрөхөөс өмнө 6-8 долоо хоногийн өмнө эхлээд ба төрснөөс хойш дор хаяж 6 долоо хоногийн дараа дуусаж болно. Та албан ёсны ажилтай бол жирэмсний амралтаа авах эрхтэй. Жирэмсний амралтын хугацааг өөрөө тодорхойлно.

Жирэмсний амралтын үеэрх мөнгөн тусламж эсвэл эцэг эхийн тэтгэмж авч болно ("тэтгэлэг" хэсгийг үзнэ үү).

Яаж хөөцөлдөх вэ?

Эмэгтэйчүүдийн эмч дээрээ очиход төрөх ба жирэмсний чөлөөнд гарах хугацааг тогтоож, маягт бөглөнө. Эмчийн энэ маягтыг ажил олгогчдоо өгнө үү. Хэрэв та хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг (OSVČ) бол бөглүүлсэн маягтаа шууд Нийгмийн хангамжийн албанд (Správa sociálního zabezpečení) аваачина уу.
Эцэг эхийн чөлөө
Эцэг эхийн чөлөө нь жирэмсний амралтын дараа эхэлдэг бөгөөд хүүхдийг 3 нас хүртэл үргэлжилж болно. 3 нас хүрснээс хойш хүүхдээ асрах үедээ ажил олгогчоосоо ажлын чөлөө хүсэх хэрэгтэй. Ажил олгогч нь эцэг эхийн чөлөө олгох үүрэгтэй. Энэхүү чөлөөг эцэг нь хүсэж болно, гэхдээ зөвхөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээнд бичигдсэн бол.

Эцэг эхийн чөлөөний үеэр эцэг эхийн тэтгэмж авч болно, "тэтгэмжүүд" үзнэ үү.

Яаж хөөцөлдөх вэ? Жирэмснийхээ амралтыг дуусахаас өмнө ажилдаа эцэг эхийн чөлөө хүссэн өргөдөл бичиж, хэр хугацаанд үргэлжлэхийг заана.
Ажилдаа хэрхэн өргөдөл гаргах вэ?
Ажил олгогч
Ажиллуулах компаний нэр / ажил олгогчийн нэр
Гудамж, тоот
Шуудангийн код, хот

Миний хүү/охин (хүүхдийн нэр) төрсөнтэй холбогдуулан, жирэмсний амралтаа (жирэмсний амралт авч эхэлсэн огноо) - с (жирэмсний амралт үргэлжлэх долоо хоногуудийн тоо) хугацаагаар эдлэж байгаа билээ. Жирэмсний амралт маань (жирэмсний амралт дуусах огноо) - д дуусаж байгаатай холбогдуулан эцэг эхийн чөлөө (чөлөө авах хугацааг, жиш. хүүхдийг гурван нас хүртэл) хугацаанд өгөхийг хүсэж байна.

Миний өргөдөлд эерэг хариулсанд урдьчилан баярлалаа

(Газар, огноо)

Ажилтан

таны нэр
Гудамж, тоот
Шуудангийн код болон хот

Таны гарын үсэг
Zaměstavatel
Název zaměstnávající firmy/jméno zaměstnavatele
Ulice, číslo popisné
Poštovní směrovací číslo, město

V souvislosti s narozením mého syna/mé dcery (uveďte jméno dítěte) čerpám od (uveďte datum začátku čerpání mateřské dovolené) mateřskou dovolenou v rozsahu (uveďte počet týdnů čerpání mateřské dovolené) týdnů. Vzhledem k tomu, že tato mateřská dovolená mi končí dnem (datum konce mateřské dovolené), žádám o poskytnutí rodičovské dovolené v rozsahu (uveďte předpokládanou délku čerpání dovolené, např. do tří let dítěte).

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

(Uveďte místo a datum)

Zaměstnankyně
Vaše jméno a příjmení
Ulice a číslo popisné
Poštovní směrovací číslo a město
Vlastnoruční podpis
Хүүхэд асрах чөлөө
Эцэг эхийн чөлөө дууссаны дараа Та ажил олгогчдоо хүүхэд асрах чөлөө хүссэн өргөдөл гаргаж болно. Энэ хугацаанд хүүхдээ 4 нас хүртэл эцэг эхийнхээ тэтгэмжийг таслан хуваарилсан бол үргэлжлүүлэн авч зарцуулах боломжтой.
Эрсдэлтэй жирэмслэлтийн чөлөө
Хэрэв Таны жирэмслэлтийг эрсдэлтэй гэж үзвэл Та өвчний чөлөө - акт авах эрхтэй (өвчний даатгалд хамрагдсан байх - өөрөөр хэлбэл өвчний даатгалыг Таны ажил олгогч эсвэл өөрөө төлдөг).
Made on
Tilda